รักษาสุขภาพไต ถ้วนหน้า ทุกๆที่: อยู่ดีมีสุขกับโรคไต

ร้อยละสิบของประชากรโลก มีภาวะโรคไตวายเรื้อรัง
ประชากรโลกมากกว่าสองล้านคน ได้รับการรักษาด้วยการล้างไตหรือการปลูกถ่ายไต
ยังมีผู้ป่วยอีกมากที่ต้องการการรักษา แต่ไม่ได้รับการรักษาเหล่านั้น

การรักษามีความสำคัญอย่างไร?

การได้รับคำวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตนำไปสู่ภาวะที่ท้าทายทั้งตัวผู้ป่วยเองและคนรอบข้าง

การได้รับคำวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตนำไปสู่ภาวะที่ท้าทายทั้งตัวผู้ป่วยเองและคนรอบข้าง
การวินิจฉัยและจัดการเกี่ยวกับโรคไต โดยเฉพาะโรคไตในระยะท้ายมีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วย โดยลดความสามารถของตัวผู้ป่วยเองและของคนในครอบครับและเพื่อนๆในการใช้ชีวิตประจำวัน อย่างเช่น การทำงาน การเดินทาง และ การเข้าสังคม อีกทั้งยังทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ภาวะเหนื่อย เจ็บปวด ซึมเศร้า การลดลงของภาวะความรู้ความเข้าใจ อาการของทางเดินอาหาร และ ปัญหาในการนอนหลับ

Read more

การจัดการและรักษาโรคไต

การจัดการและรักษาโรคไต ณ สภาพที่เป็นอยู่ในขณะนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะยืดอายุการทำงานของไต โดยการชลอความเสื่อมของไต การทดแทนการทำงานของไต และการบรรเทาอาการเนื่องจากโรคไต โดยไม่คำนึงถึงประสิทธิภาพของรักษาโรคไตโดยรวม การรักษาผู้ป่วยโดยถือเอาโรคเป็นหลักอาจจะไม่เพียงพอเนื่องจากไม่ได้สะท้อนถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้ป่วยเป็นหลัก ผู้ป่วยโรคไตมีแนวโน้มที่จะมีความต้องการ ความเป็นอยู่ที่ดี รักษาบทบาทของตน และหน้าที่ต่อสังคม ในขณะที่ยังคงรักษารูปลักษณ์ที่ปกติ และความรู้สึกในการรักษาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การจัดการและรักษาโรคไต ณ สภาพที่เป็นอยู่ยังกำจัดความเป็นตัวตนของผู้ป่วยเนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการและรักษาโรค อีกทั้งยังนำไปสู่ความรู้สึกที่ถูกกำหนดและขาดการความคุมโดยตัวของผู้ป่วยเอง เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมและเพิ่มประสิทธิผลในการรักษา มีความสำคัญที่ผู้ป่วยควรจะรู้สึกว่าอาการของโรคได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการรักษา สิ่งที่ตามมาคือการมีส่วนร่วมในชีวิตของผู้ป่วยที่มีความสำคัญเท่าๆกันสำหรับตัวผู้ป่วยเองและผู้ดูแลผู้ป่วย สิ่งเหล่านี้ตรงกันข้ามแนวทางการรักษาโรคไตในปัจจุบันที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกที่ถูกจำกัด

Read more

อยู่ดีมีสุขกับโรคไต

คณะกรรมการวันไตโลกได้ประกาศให้ปี 2564 เป็นปี “อยู่ดีมีสุขกับโรคไต” เพื่อที่จะเพิ่มความรู้และการรับรู้เกี่ยวกับการรักษาอาการของโรคไตอย่ามีประสิทธิภาพและเสริมพลังของผู้ป่วย โดยมีจุดประสงค์ที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชีวิตของตัวผู้ป่วยเอง ขณะที่มาตรการในการป้องกันโรคและชะลอความเสื่อมของโรคไตมีความสำคัญ ผู้ป่วยโรคไตรวมทั้งผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตหรือปลูกถ่ายไต และผู้ดูแลผู้ป่วยควรจะได้รับการสนับสนุน โดยความร่วมมือของกลุ่มพิทักษ์รักษาโรคไต โดยเฉพาะในช่วยการระบาดของโรคโคโรน่า 19 และช่วงเวลาอื่นๆที่ท้าทาย

Read more

คณะกรรมการวันไตโลกขอให้เกิดความร่มมือในการมีส่วนร่วมในชีวิต เพื่อเป็นเป้าหมายหลักในการรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และการนำไปสู่จุดมุ่งหมายหลักของ อยู่ดีมีสุขกับโรคไต

นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยหรือผู้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผู้ป่วยควรจะได้รับการเพิ่มความสามารถให้บรรลุผลของการมีสุขภาพดีและเป้าหมายของชีวิตที่มีคุณค่าและสำคัญสำหรับผู้ป่วย ทั้งนี้ผู้ป่วยต้องมีความเข้าใจในบทบาทของตัวเอง มีความรู้ที่จำเป็นเพื่อที่จะสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับแพทย์ และพัฒนาทักษะและส่งเสริมการดูแลรักษาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พวกเรายังสนับสนุนความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยในการสร้าง การนำไปปฏิบัติ และการประเมิน การรักษาสำหรับการฝึกปฏิบัติและตั้งนโยบาย ซึ่งสามารถนำพาผู้ป่วยให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีสุข สิ่งเหล่านี้ต้องการการสนับสนุนจากการสื่อสารที่สม่ำเสมอ เข้าถึงได้ และมีความหมาย

พวกเรายังขอให้มีการเน้นหนักบนแนวทางที่จะนำไปสู่การส่งเสริม ผู้ป่วย การติดต่อในสังคมที่ควบคุมและใช้ประโยชน์ได้ การสร้างความตระหนักและความรู้ของผู้ป่วย อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการสนับสนุน รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นและการควบคุมการจัดการด้วยตนเอง

พวกเราขอให้มีการจัดการอาการของผู้ป่วยโรคไตทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพและครบองค์รวม นอกเหนือไปจากการรักษาโรคไตแบบดั้งเดิม ซึ่งรวมถึงการแยกแยะและจัดการกับอาการที่ก่อให้เกิดความทุกข์ รวมไปถึง ความเจ็บปวด ปัญหาในการนอนหลับ ความวิตกกังวล ซึมเศร้า ความเครียด การเคลื่อนไหว ความอ่อนแรงกำลัง และ อาการอื่นๆ เราขอให้มีการให้ความรู้และกลยุทธ์ในการจัดการเพื่อที่จะบรรเทาอาการเหล่านี้ ดังนั้นผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยสามารถมีคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับสุขภาพของผู้ป่วยที่ดีขึ้น

พวกเราต้องจัดการนอกเหนือไปจากการจัดการและรักษาโรคไต ณ สภาพที่เป็นอยู่ และพัฒนาไปสู่การรักษาที่ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในด้านการวิจัย การดูแลรักษา และนโยบาย การเสริมสร้างพลัง ความร่วมมือ และการสื่อสารที่ดีขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของกระบวนทัศน์ที่นำไปสู่แนวทางที่มั่นคง เพื่อที่จะดูแล และสามารถสร้างแรงบันดาลใจของความเชื่อมั่นและความหวังให้ผู้ป่วยว่า เขาเหล่านั้นสามารถอยู่ดีมีสุขกับโรคไต

เชิญมามีส่วนร่วมกับเรา

ดาวน์โหลดแหล่งข้อมูลของเรา
เพิ่มกิจกรรมของคุณ

คนทั่งโลกจะร่วมกันเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของวันไตโลกในวันที่ 11 มีนาคม 2564 คุณจะเฉลิมฉลองอย่างไร? เราเชิญชวนให้คุณเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนแผนที่ข้างบน

แบ่งปันข่าวสารของพวกเรา

เราขอให้คุณช่วยเราเพิ่มการรับรู้และเสริมสร้างพลังให้แก่ผู้ป่วยเพื่อให้อยู่ดีมีสุขกับโรคไต

เรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันไตโลก

วันไตโลก

การรณรงค์ทั่วโลกมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มการรับรู้ของความสำคัญของโตของเรา

วันไตโลกมีขึ้นทุกปี หลายร้อยเหตุการณ์จัดขึ้นทั่วโลกนับจากการคัดกรองโรคในสาธารณะที่อาร์เจนตินา ไปถึงการวิ่งมาราธอนซุมบ้าในมาเลเซีย พวกเราร่วมกันจัดทำกิจกรรมทั้งหมดเพื่อสร้างการรับรู้ การรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกัน การรับรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง และการรับรู้เกี่ยวกับการอยู่ดีมีสุขกับโรคไต พวกเราจัดทำกิจกรรมเหล่านี้เพราะพวกเราต้องการให้ทุกคนมีสุขภาพไตที่ดี

อะไรที่คุณสามารถทำได้เพื่อให้มีสุขภาพไตที่ดี?

มีหลายวิธีง่ายๆที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไต หาคำตอบได้ที่หลัก 8 ประการ

  1. รักษาความแข็งแรงและคล่องแคล่วของคุณ
  2. รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
  3. ตรวจวัดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของคุณ
  4. ตรวจวัดและควบคุมระดับความดันโลหิตของคุณ
  5. ดื่มน้ำอย่างเหมาะสม
  6. ไม่สูบบุหรี่
  7. ไม่รับประทานยาแก้ปวดชนิดที่ต้านการอักเสบที่ได้จากการซื้อยามารับประทานเอง
  8. ตรวจสอบการทำงานของไตถ้าคุณมีอย่างน้องหนึ่งปัจจัยเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคไต

Contact Us

World Kidney Day
ISN – Global Operations Center
Avenue des Arts 1-2, 6th floor,
1210, Brussels, Belgium
Tel +32 2 808 04 20
info@worldkidneyday.org

Join Our Mailing List

Keep up to date with World Kidney Day news by signing up to receive our emails. We only send about six to eight a year, and promise not to share your details with anyone else. Thanks!